Address: Kholpukar, Dalhousie, Himachal Pradesh 176304